main_up

  

 

   REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS

 

     Przedszkole jest instytucją oświatową wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 
   Organizacja pracy:

 

  Prawa rodziców:

 

   Obowiązki rodziców:

        W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu rodzinnego na dziecko należy:

 

   Prawa i obowiązku wychowanków:

 

   Dzieci mają obowiązek:

 

     Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie sprzyjać będzie sprawnemu    funkcjonowaniu i podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

main_down